Avís legal

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

El titular d´aquesta web és Juan José Bel Oliva (d’ara endavant, “CAL JUANJO”)
NIF/CIF: 52600324Z
Adreça: PARTIDA PLANS S/N, 43550 Ulldecona, Tarragona.
Email: hola@caljuanjo.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de CAL JUANJO, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina web de CAL JUANJO, totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de CAL JUANJO proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis de registre i contacte de CAL JUANJO, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CAL JUANJO no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament de els llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la utilització normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies d’aquesta web.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS WEB

Aquests termes i condicions d’Ús i Política de Privadesa regulen l’ús segons la llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic dels LLOCS WEB: caljuanjo.com, de la qual, CAL JUANJO, amb Domicili a: PARTIDA PLANS S/N, 43550 Localitat: ULLDECONA, Província: TARRAGONA, és titular.

INFORMACIÓ SOBRE LA WEB

A través del seu LLOC WEB, https://caljuanjo.com, del qual és titular i administrador CAL JUANJO, de l’activitat de reserves en línia per a estades al nostre RESTAURANT.

PUBLICITAT A LA WEB:

La Web: https://caljuanjo.com, podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables, CAL JUANJO, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

DISPONIBILITAT DE LA WEB

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitats a tots els USUARIS/CLIENTS, al més aviat possible en la demanda de les consultes.

No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com ara errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, no sigui l’adequada per realitzar la gestió de les reserves sol·licitades.

Per al cas que la gestió de la reserva no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar el procés de reserva, després d’haver realitzat la gestió al formulari de registre, l’USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total.

ACCÉS I ESTADA A LA WEB

ELS NOSTRES CONTINGUTS:

Els USUARIS/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB mentre hi naveguin així, com després d’haver-hi accedit.

Com a conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS són els únics responsables davant de l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar duna utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web publicat sota el seu nom de forma oficial.
 2. sí com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen al present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

 • Que l’accés al LLOC WEB, i/o als webs d’enllaç sigui ininterromput i lliure d’error.
 • Que el contingut o programari al qual els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través del web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic o, causi un altre tipus de dany.
 • L’aprofitament de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i els termes d’ús cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.

Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui fer.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 1. De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
 2. Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca i localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, dels errors o problemes que es generin a el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que disposi el LLOC WEB.
 3. Dels continguts d’aquelles pàgines a què els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d’enllaços inclosos al LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.
 4. De l’accés de menors d’edat, (16 anys), als continguts inclosos al LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors, com disposar d’alguna de les eines de control de l’ús d’Internet a l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus tutors legals.

l administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o retards en l’accés al LLOC WEB, per part de l’USUARI/CLIENT, en el moment d’introduir les seves dades al formulari de registre, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la reserva o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.
 • Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.
 • De la no operativitat o problemes a l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI/CLIENT, per a l’enviament de la confirmació de les reserves.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari a l’USUARI/CLIENT, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar campanyes promocionals per promoure el registre de nous usuaris al servei online.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina i LLOC WEB, i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques , noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

S’adverteix als USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins al mercat únic digital.

Sense perjudici d’això, el contingut del LLOC WEB també té la consideració de programa informàtic, per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb l’autorització prèvia expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB: https://caljuanjo.com.

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se’n citi o es faci referència a la font, i l’usuari és l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la mateixa finalitat dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que a cada cas correspongui.

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Aquests termes i condicions dús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de ULLDECONA, ciutat origen de l’entitat, CAL JUANJO, propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB ia utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, la LSSI-34/2002, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, us informem que la emplenament de qualsevol formulari existent al LLOC WEB: https://caljuanjo.com, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web. Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzades per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que faci l’administrador de la pàgina web.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que us sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats. L’administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïdes pel titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Així mateix, CAL JUANJOC, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi’ls dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador del LLOC WEB, o al Correu electrònic: info@caljuanjo.com , aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

L’enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús i Política de privadesa.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l’article 21, demanem el vostre consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà amb l´acceptació d´aquestes condicions d´ús mitjançant un check box al peu del formulari o pàgina web.

Per modificar, actualitzar o cancel·lar les vostres dades personals l’USUARI/CLIENT, escriurà des del correu electrònic del vostre compte a info@caljuanjo.com amb l’assumpte.

Per tant, l’USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos. 

Skip to content